Month: April 2019

ሃገረይ ኤርትራ ሓዳስ መጽሓፍ ብምንስተር ፍይናንስ ነበረ ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ

ገለ ካብ ትሕቶታት መጽሓፍ: እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ባህርያትን እንታይነትን ኣቶ ኢሳያስ ብምትኳር ንክልተ ጉዳያት የድህበሎም። ብሓደ ሸነኽ፡ ኣቶ ኢሳያስ ብህጹጽ ካብ ስልጣኑ ክግለፍ ከምዝግብኦ ንዝገልጹ ምኽንያታት ንኽፍለጡ ዝሕግዝ ጥጡሕ ባይታ የንጽፍ። ብካልኣይ ሸነኽ ድማ፡ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ንኣቶ ኢሳያስ…

Read More